Liên bang Myanmar

Liên bang Myanmar

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Myanmar

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Myanmar

1

Các chuyến thăm cấp cao của Việt Nam-Myanmar

Trong những năm qua, Việt Nam và Myanmar đã tích cực củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, nhất là về chính trị. Nhiều chuyến thăm cấp cao hai nước đã được tiến hành.

1

Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Myanmar

Chính quyền và các đoàn thể Myanmar luôn tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giành độc lập, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.