Jamahiriya Arập Libya Nhân dân Xã hội chủ nghĩa vĩ đại

Jamahiriya Arập Libya Nhân dân Xã hội chủ nghĩa vĩ đại

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Giamahiriia Arập Libya nhân dân xã hội chủ nghĩa

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Giamahiriia Arập Libya nhân dân xã hội chủ nghĩa