Vương quốc Hashemite Jordan

Vương quốc Hashemite Jordan

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ