Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG sửa đổi một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Thứ ba 14/12/2010 | 09:54:42

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người xin hồi hương, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 06/TT-LT hướng dẫn Quyết định 875/TTg 1996 do Bộ Công an - Bộ Ngọai giao ban hành hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 875/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người xin hồi hương, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

Chi tiết Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG xin mời xem tại đây.