Quyết định 875-TTg năm 1996 về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Thứ tư 08/12/2010 | 12:48:01

Người được phép hồi hương phải là người có đủ các điều kiện: Có Quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam, có thái độ chính trị rõ ràng, có khả năng bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương...

Quyết định 875-TTg ngày 21/11/1996 về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài xin hồi hương về Việt Nam (sau đây gọi tắt là người xin hồi hương) có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định này sẽ được xem xét giải quyết cho hồi hương.

Người được phép hồi hương phải là người có đủ các điều kiện sau đây:

1- Có Quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam; nếu có quốc tịch Việt Nam, đồng thời mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có xác nhận đã đăng ký công dân tại một cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

2- Thái độ chính trị rõ ràng: Hiện tại không tham gia hoặc ủng hộ các tổ chức chống phá Tổ quốc, không có hành động chống đối Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Chi tiết của Quyết định 875-TTg năm 1996 xin mời xem tại đây.